Solcellsguiden

Ersättningssystemet för investeringar i solceller – hur får man betalt?

Att investera i solceller är inte bara ett steg mot en mer hållbar energiförsörjning, det kan också vara ekonomiskt fördelaktigt tack vare olika ersättningssystem och incitament som erbjuds. Här följer en översikt över de viktigaste systemen och hur man kan få betalt för att producera egen solenergi.
Skattereduktion för privatpersoner – Avdrag för grön teknik

Det gröna avdraget är en av de främsta ekonomiska incitamenten för privatpersoner som installerar solceller och energilagringssystem. Avdraget ger en skattereduktion på 20% av kostnaden för arbete och material för solcellsinstallationer och 50% för kostnaden för energilagring (batterisystem).

Vid beräkningen av det gröna avdraget inkluderas även 3% av den totala kostnaden som schablon för projekterings- och resekostnader. Installatören drar av det gröna avdraget direkt på fakturan, vilket innebär att investeringskostnaden minskar redan vid betalningstillfället. Installatören ansvarar sedan för att ansöka om avdraget hos Skatteverket.

Skattereduktion för grön teknik

För privatpersoner och företag finns även möjligheten att dra nytta av skattereduktioner för installation av solceller. I Sverige kan detta innebära en reduktion av skatten med en procentandel av kostnaden för inköp och installation av solcellssystemet. Detta är en direkt förmån som minskar den totala kostnaden och förbättrar återbetalningstiden för din investering.

Ersättning för export av producerad el
  • Skattereduktion för överskottsel – Privatpersoner som producerar egen el och säljer överskottet tillbaka till elnätet kan få en skattereduktion. Skattereduktionen uppgår till 60 öre per kilowattimme (kWh) för den överskottsel som matas in på nätet, upp till ett maximalt antal av 30 000 kWh per år. Detta kan ge en betydande ersättning och förbättra den ekonomiska kalkylen för solcellsinvesteringen.

  • Spotpris – Den överskottsel som inte används i hushållet kan säljas tillbaka till elnätet. Detta sker genom avtal med elhandelsbolag som köper överskottselen till ett överenskommet pris. Vanligtvis köps överskottselen till spotpris, vilket är marknadspriset för el vid en given tidpunkt. Detta innebär att ersättningen för överskottsel kan variera beroende på marknadsförhållandena. Medelspotpriset per kilowattimme under 2023 låg strax under 60 öre/kWh och under 2022 strax under 140 öre/kWh i område SE3 (Stockholm). En del elhandelsbolag erbjuder utöver spotpris även ett påslag till mikroproducenter.

  • Nätnytta – En del nätägare kan erbjuda ersättning för den nytta som den lokalt producerade elen gör för elnätet. Denna ersättning baseras på hur mycket den lokalt producerade elen bidrar till att minska överföringsförluster och belastning på nätet. Denna ersättninge varierar mellan bolagen men ligger runt 10 öre/kWh.

  • Elcertifikat & ursprungsgarantier – Solcellsproducenter kan också erhålla elcertifikat för varje megawattimme (MWh) producerad förnybar el. Dessa certifikat kan säljas på marknaden, vilket ger ytterligare intäkter. Elcertifikatsystemet är en del av Sveriges strategi för att öka produktionen av förnybar energi och innebär att elproducenter som uppfyller kraven får certifikat som kan handlas till marknadspris. I takt med att andelen förnybar energi ökat i systemet, har dock ersättningen för elcertifikat minskat till en försumbar andel av ersättningen under de senaste åren. Ursprungsgarantier fungerar liknande elcertifikat men visar att elen är producerad från förnybara energikällor. Dessa garantier kan också säljas, ofta till energibolag som vill visa att de levererar grön el till sina kunder.
Besparingar vid egenanvändning av egenproducerad el

En av de största ekonomiska fördelarna med att producera egen el är besparingen man uppnår genom att använda den själv. När egenproducerad el används direkt i fastigheten, undviks kostnader som annars skulle uppstå vid köp av el från elnätet. Dessa kostnader inkluderar:

  • Elöverföringsavgift per kWh till nätägare – varierar mellan ca 20-80 öre/kWh beroende på nätägare samt låg/höglast

  • Spotpris per kWh till elhandelsbolag – ca 60 öre/kWh för SE3 under 2023

  • Energiskatt – 42.8 öre/kWh ex. moms 2024

  • Moms – 25% på samtliga belopp ovan inkl. energiskatt

Genom att använda egenproducerad el direkt i fastigheten, undviks alla dessa kostnader, vilket kan leda till betydande besparingar. Därför är det extra lönsamt att maximera egenanvändningen av solenergin, exempelvis genom ett solcellsbatteri. Ett annat sätt att uppnå detta är genom att placera solpanelerna i öst/väst-riktning om taket tillåter. Detta arrangemang säkerställer att elen produceras under morgon- och eftermiddagstimmarna, vilket ofta sammanfaller med privata hushålls högsta energibehov samt dygnets dyraste pris på elspotpriset.

Ökat fastighetsvärde

Utöver ersättningen för såld och egenanvänd kilowattimme bidrar installation av solceller enligt en studie från SBAB till ökat värde på fastigheten. Studien visar att hus med solcellsinstallationer generellt sett har ett högre marknadsvärde jämfört med liknande hus utan solceller. SBAB:s undersökning indikerar att hus med solceller i genomsnitt säljs 14% dyrare än hus utan solceller. Dessutom visar statistiken att fastigheter utrustade med solceller säljs snabbare på marknaden och det kan bero på flera faktorer. Dels sjunker driftkostnaden för fastigheten, vilket är attraktivt för potentiella köpare. Fastigheter med solceller kan även tilltala miljömedvetna köpare. Dessutom bidrar solceller till en ökad självförsörjningsgrad, vilket minskar beroendet av externa energikällor. Tillsammans utgör dessa fördelar fastigheter utrustade med solceller mer attraktiva på marknaden.

Vi på PV Solenergi är här för att hjälpa dig hitta ett solcellssystem lämpat för dina behov. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation och börja din resa mot solenergi idag!

Dela artikeln via: